Privacy Policy

PRIVACY VERKLARING Est! Est!! Est!!!

Est! Est!! Est!!! gevestigd te Sneek (8601 CJ) aan de Muntstraat 5, hierna te noemen “Est! Est!! Est!!!” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. de Est! Est!! Est!!! verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert de Est! Est!! Est!!! u over de manier waarop de Est! Est!! Est!!! uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door de Est! Est!! Est!!! worden aangeboden op www.wijnwinkelsneek.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Persoonlijk
  Est! Est!! Est!!! gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Est! Est!! Est!!! past wat u op www.wijnwinkelsneek.nl ziet aan op uw interesses. Est! Est!! Est!!! gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP- adressen cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.
 2. Doel
  Est! Est!! Est!!! verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.wijnwinkelsneek.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Est! Est!! Est!!! gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij de van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Est! Est!! Est!!!
  3. Bestelling
  Voor uw bestelling heeft Est! Est!! Est!!! uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden over uw bestelling. Est! Est!! Est!!! verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en onze vervoerders en transporteurs
  4. Uw account
  In uw account op www.wijnwinkelsneek.nl slaat Est! Est!! Est!!! onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, opgegeven informatie en interesses, gegevens over uw eerdere bestellingen die u hebt geplaatst.
  5. Persoonlijk winkelen
  Op basis van uw eerdere bezoeken aan www.wijnwinkelsneek.nl houdt Est! Est!! Est!!! uw winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan Est! Est!! Est!!! haar aanbod aan u daarop aanpassen. Est! Est!! Est!!! gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen. Lees op https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies meer over cookies en hoe u ze uit kunt zetten.
  6. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
  Est! Est!! Est!!! gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zo nodig overhandigt Est! Est!! Est!!! uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan de Est! Est!! Est!!! uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.
  7. Zakelijke klanten
  Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Est! Est!! Est!!! deze gegevens net zoals die van andere klanten van Est! Est!! Est!!
  8. Andere doeleinden Tot slot kan Est! Est!! Est!!! uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.
  Artikel 2 Doorgifte aan derden1. Est! Est!! Est!!! geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

a) De doorgifte geschiedt aan een door Est! Est!! Est!!! voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Est! Est!! Est!!! een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Est! Est!! Est!!! op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens
1. Est! Est!! Est!!! maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Est! Est!! Est!!! ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens
1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@wijnwinkelsneek.nl .

Artikel 5 Cookies
1. Het is mogelijk dat de Est! Est!! Est!!! tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Est! Est!! Est!!!
1. Est! Est!! Est!!! heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Est! Est!! Est!!! verwerkt ten behoeve van www.wijnwinkelsneek.nl Est! Est!! Est!!! accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn
1. Est! Est!! Est!!! bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.wijnwinkelsneek.nl, tenzij Est! Est!! Est!!! op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring
1. Est! Est!! Est!!! behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.wijnwinkelsneek.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.wijnwinkelsneek.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.wijnwinkelsneek.nl in de gaten. 
2. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 20-10-2019.